Algemene voorwaarden van  Arte Manual Aletta Teunen – Sieraad in Perspectief
(verder te noemen: “Aletta Teunen”)

Algemeen:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen Aletta Teunen en consumenten.

1.2 Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3 Arte Manual Aletta Teunen is een goud- en zilversmidbedrijf. Als zodanig houdt Aletta Teunen zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal.

1.4 Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

De totstandkoming van de overeenkomst:

2.1 De overeenkomst tussen Aletta Teunen en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van Aletta Teunen, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van Arte Manual aan de consument om een aanbod te doen.

Vaststelling van de prijs:

3.1 De tussen Aletta Teunen en de consument overeengekomen prijs (via offerte) is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

3.2 Van de tussen Aletta Teunen en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en Aletta Teunen nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.3 Indien tussen Aletta Teunen en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat Aletta Teunen overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel de tot op dat moment door Aletta Teunen gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, aan Aletta Teunen te voldoen.

Betalingsverplichtingen:

4.1 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.

4.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen 30 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De betaling geschiedt contant, door middel van elektronische betaling, dan wel door middel van girale betaling op een nader door Aletta Teunen aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van Aletta Teunen over te gaan tot verrekening.

4.3 Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. Aletta Teunen heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Aletta Teunen, zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Aletta Teunen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

4.4 Indien de overeenkomst tussen Aletta Teunen en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Aletta Teunen een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.

4.5 Aletta Teunen is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht, betrekking heeft bij de consument in rekening te brengen. Aletta Teunen dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is Aletta Teunen, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Intellectuele eigendommen:

5.1 De door Aletta Teunen vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Aletta Teunen, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Aletta Teunen, niet toegestaan.

Leveringsverplichtingen:

6.1 Levering door Aletta Teunen vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld.

6.2 Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

6.3 Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de consument Aletta Teunen in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.

6.4 Indien Aletta Teunen niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is zij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering haar niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

6.5 Aletta Teunen is niet in verzuim indien de niet nakoming van haar leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

6.6 Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal Aletta Teunen gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. Aletta Teunen dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is Aletta Teunen, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:

7.1 Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Aletta Teunen kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant Aletta Teunen niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.

7.2 Bij het in bewaring geven van een zaak zal Aletta Teunen de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties kunnen niet voor rekening van Aletta Teunen komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3 Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten.

7.4 De eigendom van een door Aletta Teunen te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de consument, volledig aan Aletta Teunen zijn voldaan.

7.5 Aletta Teunen zal, indien zij genoodzaakt is om gebruik te maken van haar eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan Aletta Teunen alle medewerking verlenen teneinde haar in de gelegenheid te stellen haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.

Klachten, gebreken en garantie:

8.1. De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te      controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 21 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan Aletta Teunen mede te delen

8.2 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen na de feitelijke over­dracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespe­ci­ficeerd, aan Aletta Teunen  te worden meegedeeld.

Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onver­wijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 21 dagen na het verstrij­ken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Aletta Teunen te worden meegedeeld.

8.3 Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens Aletta Teunen met betrekking tot de betreffende gebre­ken.

8.4 De consument dient Aletta Teunen schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien Aletta Teunen niet binnen 21 dagen overgaat tot herstel van de zaak, na ontvangst, is de consument gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op Aletta Teunen te verhalen.

8.5 Aletta Teunen garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte mate­riaal gedurende een termijn van 24 maanden na de leve­ring, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2.

8.6 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optre­den in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

  1. de niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoor­schriften dan wel ander dan het voorzien­de normale gebruik;
  2. normale slijtage;
  3. be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waar­onder begrepen de koper;
  4. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  5. materialen of zaken, die door de koper aan de verko­per ter be- en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
  6. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor­zover op uitdrukkelijke instructie van de koper toege­past, alsmede van door of namens de koper aange­leverde materialen en zaken.

8.7 Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Aletta Teunen tot demontage, reparatie of andere werkzaamhe­den met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet over­gaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

Forumkeuze en rechtskeuze:

9.1 Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van Aletta Teunen zich bevindt.

9.2 Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

Privacybeleid Arte Manual Aletta Teunen

10.1 Onze verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van dit privacybeleid

Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij de zogeheten ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

10.2 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, aankoopgeschiedenis en sporadisch data zoals trouw- of geboortedata. We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen. Deze gegevens kunnen wij ook gebruiken om u informatieve of commerciële berichten te sturen die verbandhouden met onze onderneming. Bezoekt u onze website, dan kunnen wij mogelijk via cookies uw surfgedrag monitoren. Ook gebruiken wij in onze winkel(s) permanent cameratoezicht om diefstal tegen te gaan, maar ook om onze klanten en werknemers te beschermen. Meer informatie hierover, treft u aan onder het volgende kopje.

10.3 Wat doen we met uw gegevens?

Uitvoeren overeenkomsten
Wij verwerken deze gegevens om bestellingen, reparaties of andere opdrachten uit te kunnen voeren. We verstrekken deze gegevens ook aan anderen, wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Denk aan een reparateur, leverancier of bezorgdienst. Wij eisen van deze personen, dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en énkel gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar stellen.

10.4 Camerabeelden

Ter bescherming van onze eigendommen en de veiligheid van onze klanten en personeel, maken wij gebruik van zicht- en mogelijk onzichtbare beveiligingscamera’s. Bij geconstateerde misstanden zullen wij deze beelden delen met politie, justitie en derden, dit alles geheel – in lijn met de wet en regelgeving en de afspraken met de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.5 Nieuwsbrieven

Wij houden onze klanten en zij die daar toestemming voor hebben gegeven, graag op de hoogte en kunnen de persoonsgegevens ook gebruiken voor het versturen van (elektronisch) nieuwsbrieven.

10.6 Cookies

Onze website kan gebruikmaken van (externe) cookies. U zult (dan) gevraagd worden of u deze wenst te accepteren of kan uw browser zo instellen dat deze cookies automatisch accepteert of weigert. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer kunnen worden geplaatst om ons of derden te helpen te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen servers of die van een derde partij, zoals Google.

10.7 Beveiliging persoonsgegevens

Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan geheimhouding(sverklaringen).

10.8 Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situaties verschillen. Wij hanteren daarbij als redelijk uitgangspunt de overeengekomen garantieperiode en/of de wettelijke bewaartermijnen.

10.9 Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij ons.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
Arte Manual Aletta Teunen
Betreft: Privacyrechten
Adres: 2e Atjehstraat 4B
3531 ST Utrecht

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Arte Manual Aletta Teunen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: 06-17528174 of info@goudsmidutrecht.nl

Share This